Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019

China/Asia On Demand (CAOD)

Modern Rehabilitation. Year 2019 Issue 27 is now available on CAOD. In this issue: guan yu ju ban...
Modern Rehabilitation. Year 2019 Issue 27 is now available on CAOD.In this issue:guan yu ju ban 2019 di san jie zhong guo kang fu yi xue hui zong he xue shu nian hui zuo guo ji kang fu she bei zhan lan hui de tong zhi (关于举办2019第三届中国康复医学会综合学术年会暨国际康复设备展览会的通知)...... page:4260kuo da lun wen ji qi yan jiu de xue shu ying xiang li : zuo zhe chu ban hou wen zhang zen yang cai neng gou bei guo nei wai xiao tong xing zhuan jia he geng duo de zhuan ye qi kan bian ji kan jian (2) (扩大论文及其研究的学术影响力:作者出版后文章怎样才能够被国内外小同行专家和更多的专业期刊编辑看见(2))ZHAO...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Stomatology. Year 2019Issue 06 is now available on CAOD. In this issue: Performance study of two new...
Stomatology. Year 2019Issue 06 is now available on CAOD.In this issue:Performance study of two new collagen membranes for guiding bone tissue regeneration in vivo and in vitro (两种新型胶原膜引导骨组织再生的体内外性能研究)WANG Lili, ,YAN Jia, ,LI Dongsheng, ,MO Xiumei, ,HU Xiaokun, ,ZHANG Feimin, ,LIU Mei, ,Jiangsu Key Laboratory of Oral Diseases,Nanjing Medical University, ,Department of Prosthodontics,Affiliated Hospital of Stomatology,Nanjing Medical University, ,...... page:481-487kou qiang yi xue za zhi tou gao xu...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Clinical Radiology. Year 2019 Issue 06 is now available on CAOD. In this issue: jing wai jing mai...
Clinical Radiology. Year 2019 Issue 06 is now available on CAOD.In this issue:jing wai jing mai fen cha bian yi ban jia xing jing mai liu yi li (颈外静脉分叉变异伴假性静脉瘤一例)WANG Zuo, ,HU Tianyi, ,...... page:946lin chuang fang she xue za zhi gao yue (《临床放射学杂志》稿约)...... page:951-952zuo qian sui xi tuan kuai zhuang yi chang xin hao qing zhen duan fen xi (骶前髓系团块状异常信号——请诊断分析)HUANG Zuoyu, ,ZHANG Yong, ,CHENG Jingliang, ,WEN Mengmeng, ,...... page:953+1153Abnormal Topological Attribute of Functional Brain Network...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Dermatology. Year 2019 Issue 06 is now available on CAOD. In this issue: Bullous pilomatricoma (水疱型毛母质瘤)...
Dermatology. Year 2019 Issue 06 is now available on CAOD.In this issue:Bullous pilomatricoma (水疱型毛母质瘤)MA Guo-an, ,WANG Bao-juan, ,...... page:335-336+333-334Dermoscopic features of molluscum contagiosum (传染性软疣皮肤镜观察1例)XU Chen-chen, ,WANG Jun-hui, ,ZENG Xue, ,LIU Nan, ,...... page:338+337Free androgen index and expression levels of androgen receptor mRNA in patients with androgenetic alopecia (雄激素性秃发患者游离睾酮及毛囊中雄激素受体mRNA表达的临床研究)XU Yu-xuan, ,DING Qi, ,SUN Wei-ling, ,CAO Chun-yu, ,LIU Jing-jing, ,ZHOU...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Shanghai Journal of Stomatology. Year 2019 Issue 03 is now available on CAOD. In this issue: shang...
Shanghai Journal of Stomatology. Year 2019 Issue 03 is now available on CAOD.In this issue:shang hai bai bo kou qiang yi yuan jian jie (上海拜博口腔医院简介)...... page:216Instructions for Authors by Shanghai Journal of Stomatology (《上海口腔医学》杂志投稿须知)...... page:218-219shang hai shi zuo xing qu ya bing fang zhi suo jian jie (上海市闵行区牙病防治所简介)...... page:220The effect and mechanism of ANXA1 on TPF chemosensitivity in oral squamous cell carcinoma (ANXA1对口腔鳞癌TPF化疗敏感性的影响及作用机制探讨)ZHU Dong-wang, ,SUN Wen-wen, ,ZHAO Tong-chao, ,ZHONG...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Chinese Nursing Research. Year 2019 Issue 12 is now available on CAOD. In this issue: Correlation...
Chinese Nursing Research. Year 2019 Issue 12 is now available on CAOD.In this issue:Correlation between core self-evaluation,positive coping and work engagement of clinical nurses (临床护士核心自我评价、积极应对与工作投入的相关性)YANG Yan, ,YAN Xiaofei, ,HAO Fu, ,ZHANG Hui, ,DANG Limei, ,GU Yong, ,The First Hospital of the Air Force Military Medical University, ,...... page:2003-2006Bibliometric analysis of nursing research on tuberculosis in China (我国结核病护理研究的文献计量分析)CHANG Leilei, ,SU Yanbing, ,YU Qi, ,WANG Chen, ,LIU Chao, ,DUAN...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Modern Oncology. Year 2019 Issue 13 is now available on CAOD. In this issue: ji yu sheng wu xin xi...
Modern Oncology. Year 2019 Issue 13 is now available on CAOD.In this issue:ji yu sheng wu xin xi xue fen xi de jie chang ai shu niu ji yin shai xuan ji diao kong wang luo gou jian (基于生物信息学分析的结肠癌枢纽基因筛选及调控网络构建)ZHAO Zuohui, ,LIU Jun, ,HE Fenfei, ,YU Yanping, ,WANG Zuo, ,ZHANG Xiang, ,ZHANG Rui, ,LI Jipeng, ,...... page:2227-2231sirna chen mo ifitm1 dui luan chao ai xi bao xi cp70 sheng wu xue xiao ying de ying xiang ji ji zhi yan jiu (siRNA沉默IFITM1对卵巢癌细胞系CP70生物学效应的影响及机制研究)YANG Rong, ,zhang , ,WANG Jian, ,CHEN...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Rehabilitative Tissue Engineering Research. Year 2019 Issue 27 is now available on CAOD. In this issue:...
Rehabilitative Tissue Engineering Research. Year 2019 Issue 27 is now available on CAOD.In this issue:guan yu ju ban 2019 di san jie zhong guo kang fu yi xue hui zong he xue shu nian hui zuo guo ji kang fu she bei zhan lan hui de tong zhi (关于举办2019第三届中国康复医学会综合学术年会暨国际康复设备展览会的通知)...... page:4260kuo da lun wen ji qi yan jiu de xue shu ying xiang li : zuo zhe chu ban hou wen zhang zen yang cai neng gou bei guo nei wai xiao tong xing zhuan jia he geng duo de zhuan ye qi kan bian ji kan jian (2) (扩大论文及其研究的学术影响力:作者出版后文章怎样才能够被国内外小同行专家和更多的专业期刊编辑看见(2))ZHAO...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Pharmaceutical & Engineering Design. Year 2019 Issue 03 is now available on CAOD. In this issue:...
Pharmaceutical & Engineering Design. Year 2019 Issue 03 is now available on CAOD.In this issue:Application Discussion of Analytical Hierarchy Process in the Location Selection Assessment of Underground Water Sealed Rock Caverns (层次分析法在地下水封洞库选址评价中的应用探讨)Liu Shikun, ,He Guofu, ,Dai Jie, ,SINOPEC Shanghai Engineering Co.Ltd, ,...... page:1-8zhong shi hua shang hai gong cheng you xian gong si rong zuo shang hai shi wen ming dan wei jiu lian guan (中石化上海工程有限公司荣膺"上海市文明单位"九连冠)WEI Yongzhong, ,...... page:8zhong...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Medical Biomechanics. Year 2019 Issue 03 is now available on CAOD. In this issue: ddh huan zhe quan...
Medical Biomechanics. Year 2019 Issue 03 is now available on CAOD.In this issue:ddh huan zhe quan zuo guan jie zhi huan zhong gu gu pian xin ju dui gu ji duo ti dong li xue he jie chu li xue de ying xiang (DDH患者全髋关节置换中股骨偏心距对骨肌多体动力学和接触力学的影响)CHEN Xihui, ,CHAI Wei, ,GAO Yongchang, ,ZHANG Zhifeng, ,JIN Zhongmin, ,...... page:225-231xiao tui can zhi yu jie shou qiang de fei xian xing you xian yuan fen xi (小腿残肢与接受腔的非线性有限元分析)YANG Haiyan, ,WU Xiao, ,FENG Xiaohua, ,...... page:232-236ji yu any body gu zuo...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Apoplexy and Nervous Diseases. Year 2019 Issue 06 is now available on CAOD. In this issue: The associations...
Apoplexy and Nervous Diseases. Year 2019 Issue 06 is now available on CAOD.In this issue:The associations of DWI infarct volume with FLAIR hyperintensities-DWI mismatch and functional outcome (DWI梗死体积与FLAIR血管高信号-DWI不匹配及预后的相关性研究)CHEN Guanghao, ,QIU Jianbo, ,MIAO Zhengfei, ,Department of Radiology,Nanjing First Hospital,Nanjing Medical University, ,...... page:484-487Association study of COX-1、COX-2 gene polymorphism and aspirin resistance in ischemic stroke patients (脑梗死患者COX-1及COX-2基因多态性与阿司匹林抵抗的相关性分析)LI...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Clinical Anatomy. Year 2019 Issue 03 is now available on CAOD. In this issue: kuang shang wai ce -...
Clinical Anatomy. Year 2019 Issue 03 is now available on CAOD.In this issue:kuang shang wai ce - zong lie ru lu chu li qian jiao tong dong mai liu de lin chuang ying yong jie po (眶上外侧-纵裂入路处理前交通动脉瘤的临床应用解剖)ZHANG Guanghui, ,HAN Ruizuo, ,JIN Hua, ,WANG Yuhai, ,...... page:241-244gang yu qie ji de jie po xing tai xue ce liang ji lin chuang yi yi (冈盂切迹的解剖形态学测量及临床意义)ZHAO Hongzuo, ,LIU Yang, ,LI Jing, ,ZHANG Lei, ,...... page:245-248tai er wei bu dong mai de jie po jie gou ji qi san wei zhong jian fen ge...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Clinical Pharmacology. Year 2019 Issue 12 is now available on CAOD. In this issue: kang jun yao wu...
Clinical Pharmacology. Year 2019 Issue 12 is now available on CAOD.In this issue:kang jun yao wu xun zheng yong yao lun tan (抗菌药物循证用药论坛)...... page:1224Pemetrexed versus docetaxel in non-small cell lung cancer (培美曲塞注射剂与多西他赛注射剂治疗非小细胞肺癌患者的临床研究)LI Ya-fang, ,WANG Yong, ,Department of Respiratory Medicine,Shangyu People's Hospital, ,Clinical Laboratory,Shangyu People's Hospital, ,...... page:1227-1229Expression of human antigen R and androgen aeceptor in prostate cancer and the relation with clinical...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Natural Medicines. Year 2019 Issue 06 is now available on CAOD. In this issue: The mechanisms of traditional...
Natural Medicines. Year 2019 Issue 06 is now available on CAOD.In this issue:The mechanisms of traditional Chinese medicine underlying the prevention and treatment of atherosclerosis LI Ting-Ting, ,WANG Zhi-Bin, ,LI Yang, ,CAO Feng, ,YANG Bing-You, ,KUANG Hai-Xue, ,Key Laboratory of Chinese Materia Medica (Ministry of Education), Heilongjiang University of Chinese Medicine, ,...... page:401-4123'-Methoxydaidzein exerts analgesic activity by inhibiting voltage-gated sodium channels XU Run-Jia, ,FEI...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
New Drugs and Clinical Remedies. Year 2019 Issue 06 is now available on CAOD. In this issue: Advances...
New Drugs and Clinical Remedies. Year 2019 Issue 06 is now available on CAOD.In this issue:Advances in anti-tumor research of vorinostat complex substance and its analogues (伏立诺他复合物及其类似物的抗肿瘤研究进展)LI Jia-xin, ,ZHAI Hong-ju, ,SUN De-wu, ,GUAN Ren-quan, ,WANG Yan, ,QI Yun-feng, ,Key Laboratory of Preparation and Applications of Environmental Friendly Materials of the Ministry of Education,Jilin Normal University, ,College of Chemistry,Jilin Normal University, ,College of Life Science,Jilin Normal University, ,...... page:321-327zhong...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
China Pharmacy. Year 2019 Issue 12 is now available on CAOD. In this issue: Study on the R&D Contribution...
China Pharmacy. Year 2019 Issue 12 is now available on CAOD.In this issue:Study on the R&D Contribution Rate of Listed Pharmaceutical Enterprises in Southwest China Based on Super-efficiency DEA Model (基于超效率DEA模型的西南地区上市药企研发贡献度研究)ZHANG Dan, ,ZHOU Geyao, ,TIAN Haiyu, ,CHEN Wenjiao, ,MENG Xiaoxia, ,School of Medical and Health Management,Guizhou Medical University, ,...... page:1585-1590Determination of Plasma Concentration of Harmine Derivative DH-330 by UPLC-MS and Its Pharmacokinetics Evaluation...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Medicinal Chemistry. Year 2019 Issue 03 is now available on CAOD. In this issue: Concise elucidation...
Medicinal Chemistry. Year 2019 Issue 03 is now available on CAOD.In this issue:Concise elucidation of coordinating PD and PK based upon biological principles (生物学导向协调药效和药代的药物设计)GUO Zong-ru, ,Institute of Material Medica,Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Medical College, ,...... page:167-174Synthesis and antitumor activity in vitro of novel PARP-1 inhibitors (新型PARP-1抑制剂的合成及体外抗肿瘤活性研究)KUANG Yuan-jie, ,BAO Gang, ,WANG Xiao-long, ,XUE Xin, ,School of Pharmacy,Nanjing University of Chinese...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Drug Dependence. Year 2019 Issue 03 is now available on CAOD. In this issue: ben er dan zuo zhuo lei...
Drug Dependence. Year 2019 Issue 03 is now available on CAOD.In this issue:ben er dan zuo zhuo lei yao wu : huo yi feng xian he li shi yong (苯二氮艹卓类药物:获益、风险、合理使用)SUO Lin, ,WANG Jia, ,SUN Lili, ,LIU Jianfeng, ,LI Jing, ,...... page:163-171zu sai xing shui mian hu xi zan ting yu jiao lv de guan xi (阻塞性睡眠呼吸暂停与焦虑的关系)JI Yanbin, ,CHEN Xiaomin, ,WANG Zhong, ,CHEN Wenhao, ,XIE Zuo, ,...... page:172-177jing shen huo xing chu fang yao wu lan yong xian zhuang (精神活性处方药物滥用现状)WANG Wenzhe, ,JIANG Haifeng, ,ZHAO...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Pharmaceuticals. Year 2019 Issue 06 is now available on CAOD. In this issue: zhong liu de mian yi...
Pharmaceuticals. Year 2019 Issue 06 is now available on CAOD.In this issue:zhong liu de mian yi ji yin zhi liao tu po yu tiao zhan (肿瘤的免疫基因治疗——突破与挑战)HU Yang, ,WEI Gang, ,LU Weiyue, ,...... page:579-588kang ni zhuan lu bing du yao wu zhi ji de yan jiu jin zhan (抗逆转录病毒药物制剂的研究进展)ZHONG Yan, ,CHAI Xuzuo, ,WANG Jian, ,...... page:589-595xin xing kang ru xian ai yao rui bo xi ni de he cheng yan jiu jin zhan (新型抗乳腺癌药瑞博西尼的合成研究进展)WENG Zhibing, ,TIAN Miao, ,...... page:596-603rui ge fei ni he cheng yan jiu...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Cancer Biotherapy. Year 2019 Issue 06 is now available on CAOD. In this issue: mir-1269a zai shi guan...
Cancer Biotherapy. Year 2019 Issue 06 is now available on CAOD.In this issue:mir-1269a zai shi guan ai zu zhi zhong de biao da ji qi dui kyse30 xi bao e xing sheng wu xue xing wei de ying xiang (miR-1269a在食管癌组织中的表达及其对KYSE30细胞恶性生物学行为的影响)WEI Sisi, ,LI Xiaoya, ,DONG Pei, ,DAI Suli, ,ZHANG Zuo, ,ZHAO Lianmei, ,DAN Baoen, ,...... page:623-631xiong guo suan dui wei ai xi bao zhu mgc-803 diao wang he zi shi de diao kong ji qi zuo yong ji zhi (熊果酸对胃癌细胞株MGC-803凋亡和自噬的调控及其作用机制)CHEN Weizuo, ,LIU Chunying, ,...... page:638-643tet1-cd...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Chinese Ophthalmology. Year 2019 Issue 03 is now available on CAOD. In this issue: zhen ci zhi liao...
Chinese Ophthalmology. Year 2019 Issue 03 is now available on CAOD.In this issue:zhen ci zhi liao ma bi xing xie shi de lin chuang ti hui (针刺治疗麻痹性斜视的临床体会)LIANG Fengming, ,...... page:171-174shi jue guang xue huan jing dui zuo shu yan qu guang fa yu de ying xiang (视觉光学环境对豚鼠眼屈光发育的影响)LV Meng, ,KANG Zefeng, ,...... page:175-179yang xue bu shen fang dui xing jue bao duo xing gao du jin shi mo xing gong mo chao wei jie gou de ying xiang (养血补肾方对形觉剥夺性高度近视模型巩膜超微结构的影响)MA Xiaobing, ,GAO Jun, ,KANG Zefeng, ,WU...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Pharmaceutical Affairs. Year 2019 Issue 06 is now available on CAOD. In this issue: wo guo xue ye...
Pharmaceutical Affairs. Year 2019 Issue 06 is now available on CAOD.In this issue:wo guo xue ye zhi pin qi ye gmp jian cha que xian fen xi ji jian guan si lu tan suo (我国血液制品企业GMP检查缺陷分析及监管思路探索)YANG Jingpeng, ,XU Xiaozuo, ,WANG Yuan, ,...... page:605-608yun nan sheng ji ceng yi liao wei sheng ji gou shi shi ji ben yao wu zhi du xiao guo ping jia ji fen xi (云南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度效果评价及分析)SHI Xiuyuan, ,HUANG Runqing, ,li , ,...... page:609-615chu xiong yi yi yao fa zhan xian zhuang cun zai wen ti ji dui...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Biomedical and Environmental Sciences. Year 2019 Issue 05 is now available on CAOD. In this issue:...
Biomedical and Environmental Sciences. Year 2019 Issue 05 is now available on CAOD.In this issue:Relationship between Maternal PBMC HBV cccDNA and HBV Serological Markers and its Effect on HBV Intrauterine Transmission WANG Dan Dan, ,YI Lin Zhu, ,WU Li Na, ,YANG Zhi Qing, ,HAO Hai Yun, ,SHI Xiao Hong, ,WANG Bo, ,FENG Shu Ying, ,FENG Yong Liang, ,WANG Su Ping...... page:315-323Inactivation of Poliovirus by Ozone and the Impact of Ozone on the Viral Genome JIANG Han Ji, ,CHEN Na, ,SHEN Zhi Qiang, ,YIN...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Labeled Immunoassays and Clinical Medicine. Year 2019 Issue 05 is now available on CAOD. In this issue:...
Labeled Immunoassays and Clinical Medicine. Year 2019 Issue 05 is now available on CAOD.In this issue:ru he zai gong zuo zhong fa xian ke yan wen ti (如何在工作中发现科研问题)ZHANG Man...... page:721The Clinical Features of Breast Cancer Patients with Type-2 Diabetes Mellitus (乳腺癌伴2型糖尿病的临床特征分析)FENG Yu, ,LEI Ting, ,LI Yan-ping, ,ZHAO Xia, ,ZHANG Man...... page:722-725Differential Expression of Transthyretin in the Serum of Colorectal Cancer Patients (转甲状腺素蛋白在结直肠肿瘤患者血清中的差异表达)HU Hui-hui, ,ZHANG Man...... page:726-728,733The...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Radiologic Practice. Year 2019 Issue 04 is now available on CAOD. In this issue: rsna2018 fu bu ying...
Radiologic Practice. Year 2019 Issue 04 is now available on CAOD.In this issue:rsna2018 fu bu ying xiang xue (RSNA2018腹部影像学)LUO Yan, ,MENG Xiaoyan, ,LI Jiali, ,CHEN Xiao, ,HU Yao, ,ZUO Di, ,LIANG Ping, ,YANG Yang, ,ZHOU Ziling, ,LI Anqin, ,ZOU Xianlun, ,LV Yinzhang, ,WANG Zuo, ,FAN Zuozuo, ,XIE Jinzuo, ,KE Zan, ,YOU Huijuan, ,LI Zhen, ,WANG Liang, ,HU Daoyu...... page:357-361rsna2018 er ke ying xiang xue (RSNA2018儿科影像学)TIAN Zuoyao, ,ZHU Xiaohu, ,ZENG Guang, ,YAO Jing, ,SHAO Jianbo...... page:362-373MR...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Immunology. Year 2019 Issue 03 is now available on CAOD. In this issue: Molecular cloning,expression...
Immunology. Year 2019 Issue 03 is now available on CAOD.In this issue:Molecular cloning,expression and purification of hyper-variable region in the hexon protein of human adenovirus (人腺病毒六邻体高变区蛋白的亚克隆表达及纯化)Li Ye, ,Qu Lixin, ,Dong Tuo, ,Wang Yingchen, ,Zhang Zhe, ,Du Xiqiao, ,Lu Bing, ,Gao Hong, ,Shang Lei, ,Li Yu, ,O.N.Reva, ,V.I.Zlobin, ,Qu Zhangyi...... page:229-234Sulforaphane inhibits apoptosis of heat-killed E. coli-induced HeLa cell (Sulforaphane抑制热灭活大肠杆菌诱导的HeLa细胞凋亡)Zhang Jian, ,Dong Yanyan, ,Qu...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Cerebrovascular Diseases. Year 2019 Issue 04 is now available on CAOD. In this issue: Should we wait...
Cerebrovascular Diseases. Year 2019 Issue 04 is now available on CAOD.In this issue:Should we wait for routine laboratory findings before intravenous thrombolysis for ischemic stroke? (缺血性卒中静脉溶栓治疗前应该等待化验结果吗?)Huang Qiang, ,Xu Wendeng, ,Wei Chenming, ,Zhang Xiaofeng, ,Song Xiaowei, ,Wu Jian...... page:241-245P-wave dispersion parameters predict paroxysmal atrial fibrillation in patients with embolic stroke of undetermined source (P波离散参数预测栓子源不明的栓塞性卒中患者阵发性心房颤动)Tao Jingzhi, ,Tang Tieyu, ,Duan Zuowei, ,Zhang...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Biomedical Engineering. Year 2019 Issue 02 is now available on CAOD. In this issue: ji guang zhi liao...
Biomedical Engineering. Year 2019 Issue 02 is now available on CAOD.In this issue:ji guang zhi liao xiong ji su xing tuo fa he ban tu de ji shu zhi nan (激光治疗雄激素性脱发和斑秃的技术指南)ZHONG Guozhongyiyaoxinxixuehuikangshuailaofenhui...... page:95-99wu li ji shu fu zhu nao zu zhong kang fu de lin chuang zhi nan (物理技术辅助脑卒中康复的临床指南)ZHONG Guozhongyiyaoxinxixuehuikangshuailaofenhui...... page:100-108Molecular epidemiological and genotypic analysis of human adenovirus infection in children with acute diarrhea in Tianjin...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Neural Injury and Functional Reconstruction. Year 2019 Issue 05 is now available on CAOD. In this...
Neural Injury and Functional Reconstruction. Year 2019 Issue 05 is now available on CAOD.In this issue:xin xi dong tai (信息动态)...... page:封3Establishment and Evaluation of A New Animal Model of Graded Diffuse Axonal Injury (新型可分级弥漫性轴索损伤动物模型的建立与评价)DAI Jun-xi, ,ZHANG Jin-cheng, ,YANG Biao, ,CHU Sheng-hua, ,MA Yan-bin...... page:217-220,224Clinical Study on Sexual Life of Young and Middle-Aged Stroke Patients (中青年卒中患者性生活临床研究)SHENG Xin, ,HUANG Xiao-jiang...... page:221-224Clinical Features of 58 Cases...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Oncology. Year 2019 Issue 03 is now available on CAOD. In this issue: Curative effect analysis of...
Oncology. Year 2019 Issue 03 is now available on CAOD.In this issue:Curative effect analysis of different clinical characteristics and treatment modalities for primary esophageal small cell carcinoma (原发性食管小细胞癌不同临床特征及治疗方案的疗效分析)Li Zhe, ,Xing Yanke, ,Li Baosheng...... page:129-134Treatment and prognosis of limited-stage small cell cancer of the esophagus (局限期食管小细胞癌的治疗选择及预后研究)Chen Junsheng, ,Jiao Yan, ,Han Dali, ,Yang Wenfeng...... page:135-140Study of texture analysis based on CT images to predict...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Stomatology. Year 2019 Issue 03 is now available on CAOD. In this issue: Minimal invasive microscopic...
Stomatology. Year 2019 Issue 03 is now available on CAOD.In this issue:Minimal invasive microscopic tooth preparation based on endodontic, periodontal and functional health (基于牙体牙髓、牙周及功能健康的 显微微创牙体预备)Yu Haiyang, ,Zhao Yuwei, ,Li Junying, ,Luo Tian, ,Gao Jing, ,Liu Hongchen, ,Liu Weicai, ,Liu Feng, ,Zhao Ke, ,Fei Liu, ,Ma Chufan, ,JuergenManfred Setz, ,Liang Shanshan, ,Fan Lin, ,Gao Shanshan, ,Zhu Zhuoli, ,Shen Jiefei, ,Wang Jian, ,Zhu Zhimin, ,Zhou Xuedong...... page:229-235Functional clear aligner...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Clinical and Experimental Medicine. Year 2019 Issue 12 is now available on CAOD. In this issue: lin...
Clinical and Experimental Medicine. Year 2019 Issue 12 is now available on CAOD.In this issue:lin chuang he shi yan yi xue za zhi gao yue (《临床和实验医学杂志》稿约)...... page:前插1Persimmon leaf extract reduces myocardial ischemia-reperfusion injury through MAPK/ERK1/2 pathway. (柿叶提取物通过MAPK/ERK1/2通路减轻心肌缺血再灌注损伤)MENG Qingli, ,GU Hongyan, ,WANG Shumei, ,BAI Lu...... page:1233-1238Expression of nuclear PTEN and p53 genes in gastric cancer. (核PTEN和p53基因在胃癌组织中的表达及临床意义)MU Xing, ,BAI Zhigang, ,ZHANG Zhongtao, ,YAO Hongwei, ,YANG...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Clinical Transfusion and Laboratory Medicine. Year 2019 Issue 03 is now available on CAOD. In this...
Clinical Transfusion and Laboratory Medicine. Year 2019 Issue 03 is now available on CAOD.In this issue:Callicarpa Nudiflora: Clinical Efficacy on chronic Pelvitis through Dampening of IL-1β,MCP-1 and GM-CSF (裸花紫珠片治疗慢性盆腔炎临床效果及对患者血清炎症因子的影响)CHEN Yan-rong, ,WU Ming-juan, ,WANG Jia-jun...... page:225-229zhong yao zai yi zhi bu ti huo xing ji rong xue fan ying zhong de zuo yong (中药在抑制补体活性及溶血反应中的作用)ZHOU Fangzhu, ,ZHU Chuanlin, ,LAN Jiongcai, ,ZHANG Juan...... page:229-233zhong yi " mai xiang " zai hong...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Qilu Pharmaceutical Affairs. Year 2019 Issue 05 is now available on CAOD. In this issue: Studies on...
Qilu Pharmaceutical Affairs. Year 2019 Issue 05 is now available on CAOD.In this issue:Studies on the aging-delay effect of a complex decoction in Caenorhabditis elegans (复方中药延缓秀丽线虫衰老的作用研究)YANG Longwang, ,CHEN Jun, ,LIN Jing, ,PAN Wenfeng, ,HUANG Zebo...... page:249-252The effect and mechanism of bisdemethoxycurcumin on carbon tetrachloride-induced acute liver injury in mice (双去甲氧基姜黄素对四氯化碳致小鼠急性肝损伤的保护作用及机制)JIAO Chunli, ,SONG Yanqin, ,DU Yuan, ,LU Yongying, ,ZHANG Leiming...... page:253-256,294Comparison...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Shanghai Journal of Biomedical Engineering. Year 2019 Issue 01 is now available on CAOD. In this issue:...
Shanghai Journal of Biomedical Engineering. Year 2019 Issue 01 is now available on CAOD.In this issue:A Novel 3D Nasal Cavity Segmentation Algorithm Based on Morphology and Regional Connectivity (一种基于形态学与区域连通性的3D鼻腔分割算法)ZHANG Ke, ,CHENG Yaqing, ,ZHANG Ying, ,JIANG Lan, ,SENG Dongjie, ,WANG Chang...... page:1-5Optimization Design of a Novel Flexible Instrument for Endoscopic Skull Base Surgery (经鼻颅底手术器械弯曲结构的优化设计)JIA Yingwei, ,MAO Lin, ,SONG Chengli, ,LYU Kunyong, ,WANG Dong...... page:6-10Mechanical...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Shanghai Medical and Pharmaceutical Journal. Year 2019 Issue 11 is now available on CAOD. In this...
Shanghai Medical and Pharmaceutical Journal. Year 2019 Issue 11 is now available on CAOD.In this issue:bu wei kun nan yong yu tiao zhan (不畏困难勇于挑战)ZHAO Zuo...... page:1-2,7Research progress in Bruton's tyrosine kinase inhibitor in treatment of B cell malignancies (布鲁顿酪氨酸激酶抑制剂治疗B细胞肿瘤的研究进展)XU Huiwen, ,CHEN Bobin...... page:3-7Research advances of azacitidine in the treatment of myelodysplastic syndromes and acute myeloid leukemia (阿扎胞苷治疗骨髓增生异常综合征和急性髓系白血病的研究进展)LIU Weiyang, ,WANG Xiaoqin...... page:8-12Progress...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Attend to Practice and Research. Year 2019 Issue 11 is now available on CAOD. In this issue: Influence...
Attend to Practice and Research. Year 2019 Issue 11 is now available on CAOD.In this issue:Influence of timing assessment management of enteral nutrition tolerance on patients with severe acute pancreatitis (肠内营养耐受性定时评估管理对重症急性胰腺炎患者的影响)ZHANG Chun-xia...... page:1-5Risk factors of pulmonary infection in children with congenital heart disease after interventional closure surgery and its nursing intervention (先天性心脏病患儿介入封堵术后肺部感染的危险因素与护理干预研究)LENG Juan, ,LIU Hui...... page:6-8Investigation and analysis...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Drug Evaluation. Year 2019 Issue 10 is now available on CAOD. In this issue: Evaluation of Safety...
Drug Evaluation. Year 2019 Issue 10 is now available on CAOD.In this issue:Evaluation of Safety and Pharmacological Characteristics in Vivo of Recombinant Human Coagulation FactorⅧ (重组人凝血因子Ⅷ药品安全性及体内药学特性评价)HUO Ji-ping, ,ZHAO Zhi-gang...... page:3-6,37Management and Application of Food and Drug Grass-roots Laboratory Information System (基层食品药品检验信息系统的管理应用)YANG Qun, ,ZHANG Guo-li, ,LIU Wei, ,ZHANG Mei-mei...... page:7-8,61Cost-effectiveness Analysis of Insulin Glargine 100U/mL Versus NPH Insulin in the...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Rehabilitation. Year 2019 Issue 05 is now available on CAOD. In this issue: zheng gao (征稿) ...... page:封2...
Rehabilitation. Year 2019 Issue 05 is now available on CAOD.In this issue:zheng gao (征稿)...... page:封2Effects of hyperbaric oxygen combined with acupuncture on cognitive function in type 2 diabetic rats (高压氧联合针刺对2型糖尿病大鼠认知功能的影响)Wang Fengbo, ,Wei Xiaofei, ,Tang Mingwei...... page:227-230Effects of butterfly bath on upper limb spasticity after stroke (基于表面肌电探讨蝶形浴对脑卒中 偏瘫患者上肢痉挛的影响)YUAN Song, ,LIU Fei, ,ZHANG Bao, ,LI Mengying, ,WANG Junhua, ,GAO Feng...... page:231-234Short-term efficacy of manual lymphatic...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Clinic Medical Imaging. Year 2019 Issue 05 is now available on CAOD. In this issue: zhong guo lin...
Clinic Medical Imaging. Year 2019 Issue 05 is now available on CAOD.In this issue:zhong guo lin chuang yi xue ying xiang za zhi gao yue (《中国临床医学影像杂志》稿约)...... page:封2CT and MRI features of spinal canal ganglioneuroma (椎管内外节细胞神经瘤CT与MRI诊断)WANG Tong, ,ZHANG Jun, ,WANG Hong-wei, ,GUO Qi-yong...... page:305-308,359Clinical and imaging analysis of otosclerosis (耳硬化症的临床与影像分析)WU Quan-yang, ,ZHENG Rui-bin, ,WANG Jia-qi, ,LI Song-bai...... page:309-312Early prediction value of 18F-FDG PET/CT for pathological...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Leprosy and Skin Diseases. Year 2019 Issue 06 is now available on CAOD. In this issue: Effect of HLA-Cw6...
Leprosy and Skin Diseases. Year 2019 Issue 06 is now available on CAOD.In this issue:Effect of HLA-Cw6 allele on the efficacy of biological agents for the treatment of psoriasis (HLA-Cw6基因对生物制剂治疗银屑病疗效影响的Meta分析)XIANG Zhi, ,MA Yiping, ,CUI Pangen, ,CHEN Min...... page:321-326Detection of ATP2C1 gene in five pedigrees with Hailey-Hailey disease (慢性家族性良性天疱疮五家系ATP2C1基因突变分析)WANG Ting, ,CUI Hongzhou, ,WANG Detong, ,GAO Jie, ,GUO Shuping...... page:327-329Skin fungal community in the patients with tinea...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Immunology. Year 2019 Issue 10 is now available on CAOD. In this issue: Research progress of tissue-resident...
Immunology. Year 2019 Issue 10 is now available on CAOD.In this issue:Research progress of tissue-resident macrophages in maintenance of immune homeostasis (组织定居巨噬细胞在维持免疫稳态中的研究进展)QIANG Li-Hua, ,ZHANG Yong, ,LIU Cui-Hua...... page:1153-1159Effects of Glycyrrhizic acid on LPS-induced activation of IEC-6 cells NF-κB pathway and expression of inflammatory factors (甘草酸对LPS诱导的IEC-6细胞NF-κB通路及炎症因子表达的影响)LUO Min, ,XIAO Ting-Ting, ,ZENG Xing, ,ZHANG Xian...... page:1160-1163,1168Effect of IL-22 on expression...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Cerebrovascular Diseases. Year 2019 Issue 05 is now available on CAOD. In this issue: Effect of morphological...
Cerebrovascular Diseases. Year 2019 Issue 05 is now available on CAOD.In this issue:Effect of morphological characteristics of aneurysms on the rupture of pericallosal artery aneurysms (动脉瘤形态学特征对胼周动脉瘤破裂的影响因素分析)Zhai Xiaodong, ,Li Chuanjie, ,Yu Jiaxing, ,Ren Jian, ,Zhang Hongqi...... page:225-230Efficacy analysis of intravenous thrombolysis in patients with mild ischemic stroke (轻型缺血性卒中患者静脉溶栓的疗效分析)Huang Hui, ,Chen Haoyang, ,Yang Yong, ,Li Ze, ,Pan Xiaoping, ,Ouyang Yingjun, ,Deng Weihua...... page:231-236Predictive...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Neural Regeneration Research. Year 2019 Issue 08 is now available on CAOD. In this issue: CALL FOR...
Neural Regeneration Research. Year 2019 Issue 08 is now available on CAOD.In this issue:CALL FOR PAPERS ...... page:封2Tandem pore TWIK-related potassium channels and neuroprotection J.Antonio Lamas, ,Diego Fernández-Fernández...... page:1293-1308Neurotherapeutic potential of erythropoietin after ischemic injury of the central nervous system Florian Simon, ,Nicolaos Floros, ,Wiebke Ibing, ,Hubert Schelzig, ,Artis Knapsis...... page:1309-1312Dendritic shrinkage after injury: a cellular killer or a...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
China Pharmacist. Year 2019 Issue 06 is now available on CAOD. In this issue: Effect of Atropine Combined...
China Pharmacist. Year 2019 Issue 06 is now available on CAOD.In this issue:Effect of Atropine Combined with Neostigmine on Hepatic Ischemia-reperfusion Injury and Its Mechanism (阿托品联合新斯的明减轻肝脏缺血再灌注损伤作用及其机制研究)Shen Qirui, ,Sun Keyan, ,Fei Yibo, ,Ni Min...... page:989-992,996Effect of Xiwang Decoction on Lipofuscin Accumulation in Aging Rats (希望液对衰老模型大鼠皮肤脂褐素沉积的影响)Feng Xuanye, ,Zhao Xin, ,Wang Xiang, ,Feng Lili, ,Cai Dayong, ,Wang Yueqi...... page:993-996Penetration Enhancement and Skin Irritation of...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Pharmacovigilance. Year 2019 Issue 05 is now available on CAOD. In this issue: Experimental Study...
Pharmacovigilance. Year 2019 Issue 05 is now available on CAOD.In this issue:Experimental Study on Acute Toxicity of Dendrobium Devonianum Extract in Mice (紫皮石斛浸膏对小鼠急性毒性实验的研究)DONG Shoutang, ,YANG Jiao, ,ZHANG Xuqiang, ,HU Yan, ,YANG Hongqin...... page:257-259Application of Bivaludine Combined with Tirofiban in Patients with STEMl without Reflow or Slow Blood Flow during Coronary Intervention (比伐卢定联合替罗非班对急性ST段抬高型心肌梗死患者冠状动脉介入术中无复流或慢血流的探索性应用)GUO Xiaoli...... page:260-264,269Analysis of Liver Injury...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Drug Abuse Prevention and Treatment. Year 2019 Issue 03 is now available on CAOD. In this issue: chu...
Drug Abuse Prevention and Treatment. Year 2019 Issue 03 is now available on CAOD.In this issue:chu fang hai luo yin wei chi zhi liao de li bi he zheng yi (处方海洛因维持治疗的利弊和争议)CAI Yujia, ,ZHANG Zuo, ,WANG Fangmin, ,ZHUANG Dingding, ,ZHOU Wenhua...... page:125-129,138da ma he fa hua zhi guo ji qu shi yu zheng yi (大麻合法化之国际趋势与争议)LUO Lingyin...... page:130-138Evaluation of Preventive Application of Antimicrobial Agents During the Perioperative Period of Clean Operation (清洁手术围手术期抗菌药物预防应用规范化管理效果评价)Li Jing, ,Gao...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Pharmaceuticals. Year 2019 Issue 12 is now available on CAOD. In this issue: Current Status of Storage...
Pharmaceuticals. Year 2019 Issue 12 is now available on CAOD.In this issue:Current Status of Storage and Maintenance of Chinese Medicinal Materials in Guangzhou Qingping Traditional Chinese Medicine Market (广州清平中药材市场中药材贮藏养护现状调查)XU Liang, ,MA Yucui, ,WU Cui, ,WANG Lixue, ,LI Chun, ,CHAO Zhimao...... page:1-3Long-Term Toxicity of Vitexin for Injection in Beagle Dogs (注射用牡荆素Beagle犬长期毒性试验研究)NIU Haijun, ,LI Xiaoliang, ,LI Guanghui...... page:4-10Repair Effect of P-Hydroxybenzaldehyde on Cerebral Ischemia...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Medical Guide. Year 2019 Issue 05 is now available on CAOD. In this issue: Application Study of 64-row...
Medical Guide. Year 2019 Issue 05 is now available on CAOD.In this issue:Application Study of 64-row CT with Low Tube Voltage and Low-dose ContrastAgent Combined with Normal Saline CTPA in Pulmonary Embolism (64排CT低管电压下低剂量对比剂联合生理盐水CTPA在肺动脉栓塞中的应用研究)MA Zhoupeng, ,FU Qitian, ,LIN Guansheng, ,FU Wenbing...... page:257-263 Association between Serum suPAR Level and Carotid Intima-media Thickness in Patients with Chronic Kidney Disease (慢性肾脏病患者血清suPAR水平与颈动脉内膜中层厚度的相关性研究)HUANG Yanling, ,CHEN Yonghua, ,YUAN...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Clinical Oncology. Year 2019 Issue 02 is now available on CAOD. In this issue: Immunosuppressive checkpoint...
Clinical Oncology. Year 2019 Issue 02 is now available on CAOD.In this issue:Immunosuppressive checkpoint Siglec-15: a vital new piece of the cancer immunotherapy jigsaw puzzle Xiubao Ren...... page:205-210The functional role of miRNAs in colorectal cancer: insights from a large population-based study Lila E. Mullany, ,Martha L. Slattery...... page:211-219Dorsomorphin induces cancer cell apoptosis and sensitizes cancer cells to HSP90 and proteasome inhibitors by reducing nuclear heat shock factor...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Radiation Oncology. Year 2019 Issue 06 is now available on CAOD. In this issue: Value of MORC2-IDH1...
Radiation Oncology. Year 2019 Issue 06 is now available on CAOD.In this issue:Value of MORC2-IDH1 detection in molecular subtyping of glioblastoma patients treated with postoperative chemoradiotherapy (联合MORC2-IDH1检测对胶质母细胞瘤放化疗患者分子分型价值)Tang Meng, ,Xu Hui, ,Wang You, ,Ding Qianshan, ,Zhou Fuxiang...... page:401-404Comparison of clinical efficacy and prognosis of intensity-modulated radiotherapy and three dimensional conformal radiotherapy in patients with stage Ⅱ/m esophageal cancer: a multi-center...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Neurology. Year 2019 Issue 06 is now available on CAOD. In this issue: Paying attention to the study...
Neurology. Year 2019 Issue 06 is now available on CAOD.In this issue:Paying attention to the study of proteomics in muscular diseases (关注蛋白质组学在肌肉病的研究)Pu Chuanqiang, ,Zhang Yutong...... page:441-445The correlation of the levels of interleukin-15 with late onset myasthenia gravis (血浆中白细胞介素15水平与晚发型重症肌无力的关系)Li Xu, ,Lu Fen, ,Li Wei, ,Zhao Dongmei, ,Li Xiaohong, ,Zhang Jiewen, ,Xia Qingxin...... page:446-451Needle electromyography of the genioglossus muscle in the detection of amyotrophic lateral sclerosis...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h
Medical Ultrasound(Electronic Version). Year 2019 Issue 03 is now available on CAOD. In this issue:...
Medical Ultrasound(Electronic Version). Year 2019 Issue 03 is now available on CAOD.In this issue:Application of color Doppler ultrasound in acquired arteriovenous malformations (彩色多普勒超声在获得性子宫动静脉瘘的诊断及疗效评估中的应用)Lyu Xiaoli, ,Chen Ping, ,Xu Huiying, ,Hu Dan, ,Yang Qing...... page:181-185Retrospective summary for the prenatal ultrasound screening and pregnancy outcomes of fetalcongenital diaphragmatic hernia (胎儿先天性膈疝产前超声筛查及妊娠结局分析)Jing Chunli, ,Han Lu, ,Liu Yu, ,Liu Jiao, ,Zhou Qiao...... page:186-192Clinical...
Αλέξανδρος Γ. Σφακιανάκης
1h

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις